Do It Yourself Carneval 7.6.2003

PROHLÁŠENÍ :
Žijeme v době, kdy člověk jako jedinec má zdálnivě jen malou možnost ovlivnit to, co se děje kolem nás. Devastace životního prostředí, všudypřítomná moc peněz a mizivá šance kontrolovat chování politiků jsou jen špičkou ledovce. Žijeme ve světě, který jsme si sami nevybrali. Přesto nás přesvědčují, že možnost vhodit jednou za 4 roky hlasovací lístek do urny je to, čemu se říká demokracie a záruka svobody člověka.
Demonstrace v ulicích bývaly dobrým způsobem jak upozornit na to, co považujeme za problém a co bychom chtěli změnit. Jejich dopad na myšlení těch, kterým jsme do rukou delegovali moc je však stále menší a menší. Také jsme již dost dospělí na to abychom se poučili, že celospolečenská revoluce není řešením těchto problémů. Nastal čas tiché revoluce, revoluce uvnitř každého z nás, protože svoboda není cosi vnějšího, je to vnitřní stav člověka. Nelíbí se nám způsob, kterým se věci dělají ve světě, ve kterém žijeme - a proto to děláme po svém. To je duch a smysl DIY - "do it yourself" - UDĚLEJ TO SÁM.
Na základě těchto principů začíná současnou společností prorůstat nová, paralelní společnost či spíše společenství - decentralizovaná lidská siť založená na jiných principech, řídící se vlastními pravidly a do značné míry nezávislá na moci peněz a názoru většiny.
Tato komunita má mnoho tváří a projevů. Díky Internetu není lokalizovaná do jednoho místa, ale rozprostírá se po celém světě. Zahrnuje alternativní životní styly jako je squatting (obsazování nevyužívaných budov), travelling (kočovný život) nebo soběstačné zemědělské komunity. Její členové myslí ekologicky a proto také ekologicky jednají, bez potřeby jakýchkoliv předpisů a nařízení. Mají svá vlastní nezávislá media, tištěná na vlastní náklady nebo publikovaná na internetu. Tváří v tvář všeobjímající moci peněz, deformující lidské vztahy a činnosti nabízejí ostatním plody své tvůrčí práce bez nároku na finanční odměnu. Toto odmítání copyrightu má mnoho podob - od volně šiřitelných softwarových programů, konkurujících produkům nadnárodních monopolů, až po grafitti a dnes i u nás velmi populární streetart ("umění ulice" - oživování prostoru města pomocí samolepek či maleb), které jsou osobitou a často umělecky hodnotnou odpovědí na všudypřítomnou vizuální masáž reklamy, přitahující naši pozornost za účelem zisku a představující v podstatě legální vandalismus. A v neposlední řadě jde také o free parties pod širým nebem.
FREEPARTIES - svobodná kultura pro svobodné lidi Alternativní kultura tvoří paralelu a protipól "kultury" současnosti, zdegenerované mocí peněz. Umění, které lze koupit ztrácí ducha toho, co existuje samo pro sebe a má vlastní hodnotu, nevyjádřitelnou penězi. Proto děláme parties pod širým nebem bez placeného vstupu, bez podpory sponzorů. Navzdory mylnému obrazu médií nejde na tzv. free parties pouze o techno, zastoupeny jsou zde všechny styly současné elektronické hudby a začínají být k vidění i živá vystoupení. Free parties mají i svou vizuální stránku, v podobě dekorací a živě mixované projekce. Narozdíl od komerční taneční scény, od které se free scéna odštěpila tu hudba ani vizuální umění není předmětem obchodu, nabízený zážitek je dostupný každému, kdo o něj má zájem. Přinášíme tak radost sobě i ostatním.
Free parties však kupodivu nejsou jen o zábavě. Tak jako společný tanec našich předků stmeloval přislušníky kmene v jeden celek, jsou i dnešní free parties pravidelným setkáním rozdrobeného společenství podobně smýšlejících lidí. Bez jakékoliv vnější kontroly zde vytvářejí dočasně autonomní zónu, kde platí jiná pravidla a každý nese zodpovědnost za sebe i za ostatní účastníky. Respekt k přírodě a uvedení místa konání akce do původního stavu je samozřejmostí, násilí není nikdy nečinně přehlíženo, společenské rozdíly a rasová či jiná intolerance tu neexistuje.
O tom, že jsou nedílnou součástí parties drogy bylo již napsáno mnoho, málokdy však v souvislosti s tím, že jejich užívání při setkávání lidí bylo běžné odnepaměti a to nejen ve formě alkoholu a cigaret, které jsou dnes legální. Nicméně tvrzení médií, že free parties jsou rájem drogových dealerů je nepravdivé - ti se na akcích vystkytují minimálně, nejen díky pravidelné přítomnosti policie, ale i vzhledem k odporu organizátorů k podobným parazitům, jejichž cílem je pouze finanční zisk. Pokud tedy někteří z účastníků těchto akcí berou drogy, vozí si je obvykle sami.
Popularita free parties stále stoupá a to i přes vesměs negativní obraz, poskytovaný médii. Nepotřebují reklamní kampaně, nevytváří totiž umělou potřebu. Je to subkultura otevřená všem a to, co k ní lidi přitahuje je základní potřeba každého z nás. Free party totiž není "free" jen proto, že je "zadarmo", ale především proto, že je "svobodná". Na omezenou dobu vytváří prostor, kde mohou účastníci na vlastní kůži poznat, co je to skutečná svoboda - není to bezohledné prosazování vlastních zájmů v mezích zákonných norem ani totální anarchie, ale neomezená možnost sebevyjádření, zodpovědnost za vlastní činy a ohleduplnost k ostatním. Místo, kde skutečně svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Rozhodli jsme se uspořádat Pouliční karneval proto, abychom ukázali, že jako členové DIY komunity a pořadatelé free parties nejsme tím, za co nás media vydávají - bandou feťáků nerespektujících vetšinovou společnost. Máme své vlastní společenství, prorůstající společenskou strukturou této země, ale přesto nezávislé, máme své vlastní kreativní způsoby sebevyjádření a dokážeme dělat věci pro svojí radost a pro radost ostatních, ne jen pro zisk.